Spis treści
Globalnie czy regionalnie? Unia Europejska w wymiarze instytucjonalnym i międzynarodowym
Strona 2
Wszystkie strony

konf_ue_dscn11821128 listopada 2013 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa zatytułowana Globalnie czy regionalnie? Unia Europejska w wymiarze instytucjonalnym i międzynarodowym. Wydarzenie zorganizowane przez Koło Naukowe Politologów UŁ po raz kolejny cieszyło się wysoką frekwencją zarówno wśród prelegentów, jak i studentów uczestniczących w jego obradach.

Konferencja otwarta została przez dr Małgorzatę Rączkiewicz, opiekuna Koła Naukowego Politologów UŁ, która powitała zgromadzonych gości. Następnie głos zabrała prof. Alicja Stępień-Kuczyńska, Dyrektor Instytutu Studiów Politologicznych UŁ, przedstawiając problematykę badawczą podejmowaną przez pracowników naukowych Instytutu oraz charakteryzując pozycję międzynarodową Unii Europejskiej. Podczas otwarcia konferencji, dotychczasową działalność Koła Naukowego Politologów UŁ przedstawił jego przewodniczący, Łukasz Muszyński.

Konferencja podzielona została na sześć studencko-doktoranckich paneli tematycznych. Pierwszy z nich dotyczący perspektyw rozszerzenia Unii Europejskiej zawierał wystąpienia studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Podjęte zostały rozważania obejmujące funkcjonowanie Partnerstwa Wschodniego, Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego oraz problematykę relacji Unia Europejska – państwa kaukaskie. Panel dopełniły pytania do prelegentów oraz owocna dyskusja.

Drugi z paneli tematycznych, poświęcony kwestiom polityki zagranicznej Unii Europejskiej, koncentrował się na temacie bezpieczeństwa energetycznego w relacjach unijno-rosyjskich. Starając się zróżnicować podejmowaną problematykę, w panelu znalazły się również wystąpienia dotyczące relacji Unii Europejskiej z Afryką Subsaharyjską oraz stosunków z Kubą. Ostatnią kwestią opracowaną w ramach panelu była rola unijnej pomocy materialnej w perspektywie globalnej.

Równolegle odbywający się panel tematyczny poświęcono dorobkowi prawnemu Unii Europejskiej. Jest to novum na konferencjach politologicznych, ze względu na dość precyzyjny charakter wypowiedzi preferowany przez prelegentów. Uczestnicy w biegły sposób podejmowali tematy prawne, aktywnie przenosząc je na grunt rozważań politologicznych. W tym panelu zaprezentowano kwestie prymatu prawa krajowego nad europejskim, poruszono zagadnienia obywatelstwa europejskiego – jego charakteru i perspektyw formalizacji. Następnie omówiono wizję ujednolicenia systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego, w której to dziedzinie powstają pierwsze wspólnotowe projekty. Na zakończenie, przedstawiono przykład demokracji bezpośredniej w wydaniu wspólnotowym – Europejską Inicjatywę Obywatelską. Po wygłoszonych prezentacjach miała miejsce owocna merytoryczna debata, w trakcie której polemizowano nie tylko o poglądach, ale i stricte o interpretacji prawa.


konf_ue_dscn121841W kolejnym panelu tematycznym, prelegenci poddali rozważaniom kwestie związane z praktyką funkcjonowania instytucji unijnych. Zaprezentowano rolę Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także istotę funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Ponadto przedstawiona została charakterystyka Europejskiego Banku Centralnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w kontekście wybranych orzeczeń prawnych. W tym panelu uczestnicy skoncentrowali się również na zapisach Traktatu z Lizbony, regulujących kwestie wyznaniowe na terenie Wspólnoty.

Równolegle odbywał się panel pt. Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zaprezentowano w nim tematy dotyczące zarówno kwestii bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, jak i pozycję dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów. Pierwszym podjętym tematem był potencjał UE w przeciwdziałaniu zagrożeniom w sąsiedztwie, na przykładzie Afryki. Kolejne wystąpienie dotyczyło funkcjonowania grup bojowych Wspólnoty. Następnie złagodzono militarystyczną atmosferę omawiając Dialog i Mediację jako zadania WPZiB. Opracowano także pozycję kultury energetycznej jako determinantu bezpieczeństwa w tym sektorze oraz na zakończenie, temat poświęcony znaczeniu UE w perspektywie handlu globalnego, będącego spoiwem integracji ekonomicznej. 

Ostatni panel konferencji obejmował tematykę relacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz przyszłości Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania Grupy Wyszehradzkiej, jako platformy współpracy na polu unijnym, a także perspektywy stosunków Wspólnoty z Mołdawią. Panel tematyczny dopełniło wystąpienie poświęcone Strategii Europa 2020.

Podczas konferencji, we współpracy z portalem naukowym Nowa Politologia, przeprowadzony został konkurs tematyczny, w którym nagrodą główną była książka pt. „Wkład Polaków w proces integracji europejskiej”, wydana pod redakcją Jacka Knopka oraz Bogusława Polaka.

Patronat medialny nad konferencją objęli: portal naukowy Nowa Politologia, oraz magazyn „Stosunki Międzynarodowe”. 

Relację z konferencji opracowali: Łukasz Muszyński – Przewodniczący KNP UŁ oraz Łukasz Gałczyński – Wiceprzewodniczący KNP UŁ