Spis treści
Globalnie czy regionalnie? Unia Europejska w wymiarze instytucjonalnym i międzynarodowym
Strona 2
Wszystkie strony

konf_ue_dscn121841W kolejnym panelu tematycznym, prelegenci poddali rozważaniom kwestie związane z praktyką funkcjonowania instytucji unijnych. Zaprezentowano rolę Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także istotę funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Ponadto przedstawiona została charakterystyka Europejskiego Banku Centralnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w kontekście wybranych orzeczeń prawnych. W tym panelu uczestnicy skoncentrowali się również na zapisach Traktatu z Lizbony, regulujących kwestie wyznaniowe na terenie Wspólnoty.

Równolegle odbywał się panel pt. Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zaprezentowano w nim tematy dotyczące zarówno kwestii bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, jak i pozycję dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów. Pierwszym podjętym tematem był potencjał UE w przeciwdziałaniu zagrożeniom w sąsiedztwie, na przykładzie Afryki. Kolejne wystąpienie dotyczyło funkcjonowania grup bojowych Wspólnoty. Następnie złagodzono militarystyczną atmosferę omawiając Dialog i Mediację jako zadania WPZiB. Opracowano także pozycję kultury energetycznej jako determinantu bezpieczeństwa w tym sektorze oraz na zakończenie, temat poświęcony znaczeniu UE w perspektywie handlu globalnego, będącego spoiwem integracji ekonomicznej. 

Ostatni panel konferencji obejmował tematykę relacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz przyszłości Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania Grupy Wyszehradzkiej, jako platformy współpracy na polu unijnym, a także perspektywy stosunków Wspólnoty z Mołdawią. Panel tematyczny dopełniło wystąpienie poświęcone Strategii Europa 2020.

Podczas konferencji, we współpracy z portalem naukowym Nowa Politologia, przeprowadzony został konkurs tematyczny, w którym nagrodą główną była książka pt. „Wkład Polaków w proces integracji europejskiej”, wydana pod redakcją Jacka Knopka oraz Bogusława Polaka.

Patronat medialny nad konferencją objęli: portal naukowy Nowa Politologia, oraz magazyn „Stosunki Międzynarodowe”. 

Relację z konferencji opracowali: Łukasz Muszyński – Przewodniczący KNP UŁ oraz Łukasz Gałczyński – Wiceprzewodniczący KNP UŁ